top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

תיקים מרכזיים

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

כירורגיה

תביעות בגין השארת גופים זרים בגוף לאחר ניתוח: מחטים או חלקי מחטים, פדים, מספרים וכיו"ב.


התובעים פוצו בהתאם לנזק שנגרם להם ולמשך הזמן שסבלו.


כירורגיה
Anchor 1
bottom of page