top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

כללי

בתביעות בגין נזקי גוף מקובל ששכר טרחת עוה"ד משולם בסוף הטיפול באחוזים מסכום הפיצויים. הטיפול המשפטי עד לקבלת הפיצויים אינו כרוך בתשלום לעורך הדין.

שלב ראשון:

השלב הראשון בטיפול בתביעה בגין נזקי גוף הוא פגישה במשרד בין הנפגע ו/או בני משפחתו לעורכת הדין פלג. בפגישה זו מתבררים פרטי המקרה בגינו יש כוונה להגיש תביעה. 
רצוי להביא כבר לפגישה הראשונה את כל המסמכים הרלבנטיים אשר מצויים בידי הנפגע ועשוים לסייע בהערכה ראשונית של המקרה. הפגישה אינה מחייבת את מי מהצדדים ואינה כרוכה בתשלום.

שלב שני:

לאחר שהנפגע חותם על טופס ויתור על סודיות רפואית פועל המשרד לאיסוף כל החומר הרפואי הרלבנטי. 
שלב זה נמשך כחודשיים שלושה, אם כי לעתים עלול להימשך מעבר לכך. 
עם השלמת איסוף החומר והתגבשות הנזק, בתביעות שעניינן תאונת דרכים - מוגשת התביעה לבית המשפט. בתביעות שעניינן נזק גוף כתוצאה מרשלנות רפואית או תאונת עבודה או רשלנות אחרת כלשהי - יש חובה על פי דין לצרף לכתב התביעה חוות דעת מומחה רפואי. 
המשרד פונה למומחים הרפואיים המתאימים על פי תחום הפגיעה. לאחר קבלת חוות הדעת מוגשת התביעה לבית המשפט.

שלב שלישי:

לאחר הגשת התביעה לבית המשפט מתנהלים הליכים מקדמיים בין הצדדים. 
בהמשך נקבע התיק על ידי בית המשפט ועל פי לוח הזמנים של בית המשפט לדיון מקדמי בנוכחות השופט ועורכי הדין של הצדדים. 
בדרך כלל מתקיימים מספר דיונים כאלה. הלקוח רשאי, אך לא חייב, להיות נוכח בדיונים אלה. 
בשלב מתקדם יותר נקבע התיק על ידי בית המשפט לשמיעת עדויות הצדדים. לאחר שמיעת העדויות מגישים הצדדים סיכומים (בדרך כלל בכתב) וניתן פסק דין. 


משך הזמן הכולל מרגע הגשת כתב התביעה ועד לתום ההליך המשפטי משתנה בהתאם לסוג התיק, מורכבותו, גובה הנזק ולוח הזמנים של בית המשפט בו מתנהל התיק.

שלבי טיפול

1

2

3

Yael Peleg

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Attorney At Law

bottom of page