top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

 מהי רשלנות רפואית?

 רשלנות רפואית מוגדרת כסטייה מסטנדרט הטיפול המקובל. בתי המשפט נוהגים לבחון כיצד היה נוהג רופא סביר בנסיבות המקרה, ואם מתברר שהטיפול לא תאם את הרמה המקצועית המקובלת אזי ניתן לקבוע שהיתה רשלנות בטיפול. סטייה מסטנדרט הטיפול יכולה לבוא לידי ביטוי בין היתר באי ביצוע בדיקות שמקובל לבצע, באיחור באבחון המצב הרפואי או אבחון שגוי שלו,  במתן טיפול שאינו מתאים, במתן טיפול מבלי שהוסברו לחולה מלוא הסיכונים בטיפול, בסיבוך כתוצאה מטיפול אשר אילו בוצע במיומנות הדרושה לא היה צריך לקרות, וכיו"ב. נטל הוכחת הרשלנות מוטל על התובע. 

מהי רשלנות רפואית
bottom of page