top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

מהי תקופת ההתיישנות בתביעה מסוג רשלנות רפואית?

על פי המצב החוקי כיום - בדרך כלל עומדת למי שנפגע מרשלנות רפואית הזכות לתבוע משך 7 שנים מיום שניתן הטיפול הרשלני. קיימים  מקרים בהם הנזק שנגרם מהטיפול הרשלני אינו מתגלה מיד, אלא מאוחר יותר. במקרים אלה ניתן להגיש את התביעה תוך שבע שנים מיום שהתגלה הנזק ובלבד שלא חלפו עשר שנים מיום שניתן הטיפול. כאשר הנזק נגרם לקטין (שטרם מלאו לו 18 שנים) - קיימת זכות לתבוע עד גיל 25. כמובן שכל מקרה חייב להיבחן לגופו, ובכל מקרה כאשר מתגלה נזק והמטופל סבור שהוא תוצאה של רשלנות בטיפול בגינה הוא מעוניין להגיש תביעה - מוטב לפנות לייעוץ משפטי  מוקדם ככל האפשר על מנת לא לאחר את המועד.

מהי תקופת ההתיישנות בתביעה מסוג רשלנות רפואית?
bottom of page