top of page

יעל פלג

עורכת דין ומגשרת

Yael Peleg

Attorney At Law

רשלנות רפואית

האם המוסד או הרופא שטיפלו בי חייבים למסור לי את החומר הרפואי הנוגע לטיפול?

כן. על כל רופא או מוסד רפואי המטפל בך קיימת חובה על פי חוק  לתעד בכתב את כל פרטי הטיפול. למעט במקרים חריגים - קיימת גם חובה למסור למטופל העתק הרישומים על פי בקשתו. לצורך קבלתם על החולה לפנות לרופא או למוסד בו טופל, ולחתום על טופס ויתור על סודיות רפואית.

האם המוסד או הרופא שטיפלו בי חייבים למסור לי את החומר הרפואי הנוגע לטיפול?
bottom of page